Karta Dużej Rodziny

Od 24 kwietnia roku 2023 wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny obowiązuje 5% zniżki na wszystkie produkty marki Pelo w stacjonarnych punktach sprzedaży na terenie Uzdrowiska Ustroń.

Zniżka łączy się ze stałą promocją -20% dla klientów firmowych sklepów stacjonarnych.

Uprzejmie prosimy posiadaczy Karty Dużej Rodziny, by kupując kosmetyki Pelo poinformowali nas o posiadaniu KDR i chęci skorzystania ze zniżek oraz pokazali nam swoją kartę.

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny oraz gdzie i jak ją uzyskać? Szczegóły dostępne są na stronie: gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny

 

Poniżej prezentujemy regulamin korzystania ze zniżek na kosmetyki Pelo oraz na pobyty w Uzdrowisku Ustroń.

Regulamin Rabatów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Rabaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny zwane dalej Rabatami przyznaje firma Healthcare & Hospitality Providers Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000980182, NIP 5482745007, REGON 522533637 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. - Rabaty na pobyty komercyjne w Uzdrowisku Ustroń obowiązują przy rezerwacji bezpośredniej w obiekcie, telefonicznie lub poprzez e-mail. Nie obejmują rezerwacji przez portale pośredniczące. Nie łączą się z innymi promocjami i nie dotyczą dodatkowych zabiegów.

- Rabaty na wszystkie produkty marki Pelo obowiązują w stacjonarnych punktach sprzedaży na terenie Uzdrowiska Ustroń. Zniżka łączy się ze stałą promocją -20% dla klientów firmowych sklepów stacjonarnych.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Rabatów.

4. Poprzez skorzystanie z Rabatów Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Z Rabatu mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, i osoby prawne (zwani dalej: „Uczestnikami” lub „Klientami”).

§ 2. Warunki udziału w promocji

1. Rabaty obowiązują od 24.04.2023 do odwołania.

2. Każdy Klient korzystający z Rabatów zobowiązany jest zrealizować usługę w trakcie obowiązywania Rabatów.

3. Klient, który skorzysta z Rabatu, otrzyma zniżkę związaną z posiadaniem Karty Dużej Rodziny:

- 10% zniżki na wszystkie komercyjne pobyty w Uzdrowisku Ustroń. Zniżka nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami i nie dotyczy dodatkowych zabiegów. Obowiązuje przy rezerwacji bezpośredniej w obiekcie, telefonicznie lub mailowo. Nie obejmuje rezerwacji przez portale pośredniczące.

- 5% zniżki na wszystkie produkty marki Pelo w stacjonarnych punktach sprzedaży na terenie Uzdrowiska Ustroń. Zniżka łączy się ze stałą promocją -20% dla klientów firmowych sklepów stacjonarnych.

4. W celu skorzystania z Rabatu Klient zobowiązany jest poinformować o posiadaniu Karty Dużej Rodziny osobę przyjmującą rezerwację i/lub sprzedającą kosmetyki Pelo.

5. Rabaty nie mają ograniczenia zakupowego, tzn. jeden Klient może skorzystać z Rabatów wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w Regulaminie.

6. Rabaty obowiązują dla wszystkich form płatności.

§ 3. Dane osobowe Uczestników promocji

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Uzdrowiska Ustroń (uzdrowisko-ustron.pl) i Pelokosmetyków (pelokosmetyki.pl). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

- zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację Rabatów, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i Uczestników;

- wyznaczenie terminu zakończenia obowiązywania Rabatów;

- zmiana sposobu respektowania Rabatów spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na wyżej wymienionych stronach internetowych. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach przyznawania Rabatów przed dokonaniem zmiany.

3. - Zgłoszenie reklamacji usług, w przypadku pobytu w Uzdrowisku Ustroń w ramach skorzystania przez Klienta ze zniżki na pobyt w Uzdrowisku Ustroń, następuje:

a) pisemnie na adres mailowy: sekretariat@uzdrowisko-ustron.pl,

b) pisemnie na adres: Healthcare & Hospitality Providers sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń.

W formularzu reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, wskazanie przyczyny reklamacji, datę jej wystąpienia oraz podpis, jeżeli reklamacja składana jest drogą pocztową.

Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji zostanie przesłane poprzez e-mail lub pocztą, w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji.

- Zasady rozpatrywania reklamacji, w przypadku wad produktów marki Pelo, zakupionych w ramach zniżki w stacjonarnych punktach sprzedaży na terenie Uzdrowiska Ustroń, określone zostały na stronie internetowej: https://pelokosmetyki.pl/zwroty-i-reklamacje.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Organizatora oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2023 r. i obowiązuje do odwołania.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl