Regulamin „Pakiety promocyjne”

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem promocji pod hasłem „-20 w sklepie internetowym” (zwaną dalej „Promocją”) jest American Heart of Poland S.A., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398373, NIP 5482277894, REGON 072347621 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja prowadzona jest tylko w sklepie internetowym ( https://pelokosmetyki.pl/ ) i nie obejmuje sklepów stacjonarnych.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, i osoby prawne (zwani dalej: „Uczestnikami” lub „Klientami”).

§ 2. Warunki udziału w promocji

 1. Promocja trwa: od 12.01.2023 od godz. 00:00 do dnia 22.01.2023 do godz. 23:59.
 2. Każdy Klient korzystający z Promocji zobowiązany jest zrealizować usługę w trakcie trwania Promocji.
 3. Każdy Klient, który skorzysta z Promocji, otrzyma zniżkę -20% od cen w sklepie internetowym na zakup Pelo kosmetyków.
 4. W celu skorzystania z Promocji Klient zobowiązany jest dokonać zakupu poprzez stronę internetową sklepu Pelo kosmetyki - https://pelokosmetyki.pl/
 5. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, tzn. jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 1 – 3. Regulaminu.
 6. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

§ 3. Dane osobowe Uczestników promocji

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej https://pelokosmetyki.pl/ Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i Uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie https://pelokosmetyki.pl/ Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji usług otrzymanych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Organizatora, dostępnego na stronie https://pelokosmetyki.pl/
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Organizatora www.uzdrowisko-ustron.pl i https://pelokosmetyki.pl/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2023 r. i obowiązuje do 23.01.2023 r.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl