Regulamin KONKURSU“Który kosmetyk wybierasz?”

Regulamin konkursu Healthcare & Hospitality Providers Sp. z o.o.
Który kosmetyk wybierasz?” 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u, zwanym dalej „Konkursem” jest firma Healthcare & Hospitality Providers Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000980182, NIP 5482745007, REGON 522533637 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na profilu prowadzonym przez Healthcare & Hospitality Providers Sp. z o.o. na portalu społecznościowym: Facebook (@Pelokosmetyki, link: https://www.facebook.com/pelokosmetyki), dalej: Portal.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami portali społecznościowych Facebook oraz Instagram.
 9. W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie pelokosmetyki.pl.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania tego rodzaju Konkursów.
 11. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym w tym prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne podmioty.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).
 2. Wraz ze zgłoszeniem każdy Uczestnik oświadcza, że:
 3. przed zgłoszeniem, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
 4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody,
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook,
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także inne osoby, niż wymienione, którym powierzono określone prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, przy czym:

- pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);

- za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Zadanie konkursowe

 1. Konkurs trwa od dnia 14 maja 2024 r., godz. 15:00 do dnia 21 maja 2024 r. do godziny 23:59.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest napisanie pod postem Konkursowym z dnia 14 maja na fanpage’u Pelokosmetyki krótkiego komentarza: tekstu (w stylistyce SMS-a do znajomej/bliskiej osoby) stanowiącego odpowiedź na pytanie: Który kosmetyk marki https://pelokosmetyki.pl/ chciałabyś / chciałbyś wygrać - i dlaczego.  Odpowiedź musi zawierać link do konkretnego wskazanego kosmetyku ze strony pelokosmetyki.pl oraz uzasadnienie wyboru. Kreatywność jest mile widziana i uznawana za zaletę tekstu biorącego udział w Konkursie.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden tekst. W przypadku opublikowania większej ilości tekstów pod uwagę będzie brany tylko jeden: opublikowany w komentarzu jako chronologicznie pierwszy.
 4. Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, pomysłowości, poczucia humoru oraz walorów estetycznych opublikowanego tekstu wyłoni 3 zwycięzców Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu nie mogą zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste (tj. w szczególności posty nie mogą zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; posty nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; posty nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu). W komentarzu nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm), ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania postów niezgodnych z prawem lub naruszających warunki określone w niniejszym regulaminie. Posty niezgodne z ww. warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 1 Zadanie Konkursowe i spełnią wszystkie warunki Regulaminu.
 7. Jury Konkursu, w skład którego wejdą pracownicy Organizatora:  1) Joanna Golisz, Kierownik ds. marketingu, 2) Katarzyna Mitręga, Pelokosmetyki - sprzedaż, 3) Maria Bańska, specjalista ds. marketingu,  4) Karolina Wolarz, specjalista ds. marketingu -  wybierze trzy najbardziej kreatywne, pomysłowe i wartościowe teksty.
 8. Decyzja w zakresie przyznania poszczególnych nagród oraz ocena odpowiedzi pod kątem ich trafności i kreatywności należy do uznania Jury.
 9. W konkursie zostanie wybranych trzech laureatów, tj.  przyznane zostaną łącznie trzy nagrody.

Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie jest jeden kosmetyk wskazany przez Zwycięzcę w treści nagrodzonej odpowiedzi. Kosmetyk  przesyłany jest na adres wskazany przez Zwycięzcę na koszt Organizatora.
 2. Nagroda zostanie przesłana pocztą lub kurierem w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą wysłanie Uczestnikowi nagrody.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 24 maja 2024 r., do godz. 16:00.
 7. Organizator, za pośrednictwem Portalu Facebook, opublikuje wyniki Konkursu, w postaci imienia i nazwiska zwycięzcy lub nazwy profilu Facebook zwycięzcy. Dodatkowo zwycięzca Konkursu powiadomiony zostanie o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej na prywatny profil zwycięzcy na portalu Facebook z prośbą o przesłanie potwierdzenia przyjęcia nagrody oraz podanie danych niezbędnych do przekazania nagrody, tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego na adres e-mail zwrotny: marketing@uzdrowisko-ustron.pl.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora w ramach Konkursu.
 2. Zgoda obejmuje w szczególności wykorzystanie zdjęć z udziałem Uczestnika oraz tekstu jego autorstwa dla celów związanych z realizacją Konkursu przez dodanie zdjęcia z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook wizerunku, imienia i nazwiska lub nazwy profilu, tekstu konkursowego oraz rozpowszechnianie tekstu.
 3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na swoim profilu Facebook lub na Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.
 4. Zgoda, o której mowa powyżej jest nieograniczona w czasie i bezwarunkowa oraz zezwala na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://pelokosmetyki.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu, przy czym wprowadzane zmiany nie będą naruszały praw nabytych wcześniej przez Uczestników wynikających z udziału w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie i wywołane z jego winy umyślnej, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną pozbawieni prawa uczestnictwa w Konkursie.
 5. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
 6. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 8. Tekst konkursowy zwycięzców Konkursu może zostać wykorzystany przez Organizatora lub podmioty współpracujące w celach marketingowych, w tym opublikowane w ulotkach, broszurach, ebookach wraz z imieniem i pierwszą literą nazwiska autora.
 9. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody nabywa całość autorskich prawa majątkowych do nagrodzonego tekstu reklamowego (łącznie: „Praca Konkursowa”), bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czy też czasowych, na następujących polach eksploatacji:
 10. rozpowszechnianie, udostępnianie, utrwalanie, powielanie, kopiowanie i zwielokrotnianie utworów – wytwarzanie egzemplarzy utworów jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - zarówno poprzez umieszczenie utworów jako produktów multimedialnych na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, płycie CDR, płycie DVD, wprowadzenie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie utworów jako produktów multimedialnych w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworów na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej, czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym) – zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych; b. rozporządzanie i korzystanie z utworów dla celów public relations – zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych; c. wprowadzanie utworów lub ich egzemplarzy do obrotu – w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych; d. użyczenie utworów lub ich egzemplarzy – w formie materialnych nośników i w cyfrowej postaci – zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych; e. najem utworów lub ich egzemplarzy – w formie materialnych nośników utworu jak i w cyfrowej postaci – zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych; f. rozpowszechnianie utworów zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej, poprzez ich publiczne udostępnianie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie za pomocą jakiejkolwiek techniki i wszelkich środków masowego przekazu, w tym telewizji i Internetu, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. g. elektroniczne komunikowanie utworu publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych.

Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania wobec Pracy Konkursowej autorskich praw osobistych i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM

I Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Healthcare & Hospitality Providers Sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń.

II Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane także w celu doręczenia nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe zwycięzców będą także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III Dane osobowe Uczestników Konkursu w postaci zamieszczonych przez nich postów wraz ze swoim identyfikatorem oraz wizerunkiem w serwisie Facebook będą przetwarzane w ramach Profilu Organizatora przez czas określony przez Uczestnika – każdy z Uczestników może w każdym czasie usunąć swój post. Nadto post może zostać usunięty w każdym przez Organizatora jeżeli będzie sprzeczny z warunkami określonymi w punkcie 3 dotyczącym Zadanie konkursowego niniejszego Regulaminu – w takim przypadku dany post wraz z identyfikatorem będzie przetwarzany do czasu usunięcia przez organizatora Konkursu.

IV Dane osobowe zwycięzców, zgodnie z którymi należy zrealizować nagrodę będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji prawa do nagrody oraz wygaśnięcia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w związku z przekazaniem nagrody.

V Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

VI Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

VII Każdy ma prawo żądać wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, każdemu przysługuje także prawo przeniesienia swoich danych. Każdy może także wnieść skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza prawo.

VIII Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych w zakresie posta konkursowego jest potrzebne do udziału w Konkursie. Podanie danych, zgodnie z którymi należy doręczyć nagrodę, jest potrzebne do doręczenia nagrody.

IX Dane osobowe zwycięzców mogą być przekazane usługodawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługę doręczenia przesyłek - wyłącznie w celu doręczenia nagrody.

RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

POWYŻSZA INFORMACJA NIE DOTYCZY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU FACEBOOK.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl