Regulamin promocji DZIEŃ MATKI

Regulamin promocji na DZIEŃ MATKI -26%

1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem promocji pod hasłem: „Dzień Matki – 26%” jest Healthcare & Hospitality Providers Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu (43-450), przy ul. Sanatoryjnej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej pod nr KRS 0000980182, REGON 522533637, NIP: 5482745007, będący właścicielem marki PELOkosmetyki oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem pelokosmetyki.pl  (zwanym dalej Organizatorem).
 1. Promocja prowadzona jest w wybranych punktach stacjonarnych, których lista znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu (zwanych dalej: Sklepem) oraz w sklepie internetowym pelokosmetyki.pl
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.
 1. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 1. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, i osoby prawne (zwani dalej: „Uczestnikami lub „Klientami”).

 

2. Warunki udziału w promocji

 1. Promocja trwa: od 17.05.2023 od godz. 08:00 do dnia 26.05.2023 do godz. 23:59.
 1. W ramach Promocji każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym powyżej w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolne produkty marki PELOkosmetyki, otrzyma rabat w wysokości -26% od ceny regularnej.
 1. W sklepie internetowym pelokosmetyki.pl rabat udzielany jest po wpisaniu kodu promocyjnego „MAMA”.
 1. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją Klient zobowiązany zakupić produkty w wybranym punkcie stacjonarnym lub online na stronie pelokosmetki.pl
 1. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, tzn. jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 1 – 4. Regulaminu.
 1. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
 1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

 

3. Dane osobowe Uczestników promocji

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

 

4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest w wybranych punktach stacjonarnych oraz na stronie pelokosmetyki.pl
 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: - zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i Uczestników Promocji; - przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; - zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu w wybranych punktach stacjonarnych.
 1. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 1. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów dostępnego na stronie pelokosmetyki.pl oraz w wybranych punktach stacjonarnych.
 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2023 r. i obowiązuje do 26.05.2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu na „Dzień Matki –26%”

 1. Lista wybranych punktów stacjonarnych prowadzących sprzedaż produktów objętych promocją:
 • Boks handlowy nr 3 (Pelobox)  na poziomie IV, w przewiązce budynku B Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia
 • Recepcja Sanatorium RÓWNICA , ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
 • Recepcja MEDICAL SPA, ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
 • Punkt kasowy Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia, ul. Sanatoryjna 7, 43-450 Ustroń
 • Recepcja Sanatorium KOS, ul. Zdrojowa 2, 43-450 Ustroń
 • Recepcja Sanatorium ROSOMAK, ul. Zdrojowa 2, 43-450 Ustroń
 • Recepcja Sanatorium WILGA, ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl