Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI "-25%"

1.Organizatorem promocji jest Healthcare & Hospitality Providers Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu (43-450), przy ul. Sanatoryjnej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej pod nr KRS 0000980182, REGON 522533637, NIP: 5482745007, będący właścicielem marki PELOkosmetyki oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem pelokosmetyki.pl (zwanym dalej Organizatorem).

2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym pelokosmetyki.pl

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

4.Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, i osoby prawne (zwani dalej: „Uczestnikami lub „Klientami”).

  1. Warunki udziału w promocji

1.Promocja trwa od 29.05.2024 od godz. 8:00 do dnia 04.06.2024 do godz. 23:59.

2.W ramach Promocji każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym powyżej w § 2 ust. 1 Regulaminu, zakupi dowolne produkty, poza zestawami, marki PELOkosmetyki,  otrzyma rabat w wysokości -25% od ceny regularnej.

3.W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją Klient zobowiązany zakupić produkty na stronie pelokosmetyki.pl

4.Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, tzn. jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 1 – 4. Regulaminu.

5.Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.

6.Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, z wyjątkiem darmowej dostawy od 60 zł.

  1. Dane osobowe Uczestników promocji

1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym

Regulaminie będą przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2.Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

  1. Postanowienia końcowe

    1.Regulamin promocji dostępny jest na stronie pelokosmetyki.pl

2.Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: - zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i Uczestników Promocji; - przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; - zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

3.Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
4.Zasady rozpatrywania reklamacji produktów dostępnego na stronie pelokosmetyki.pl.

5.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl