Store Terms and Conditions

§1 Postanowienia wstępne

 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pelokosmetyki.pl, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 Sklep internetowy pelokosmetyki.pl, dostępny pod adresem internetowym www.pelokosmetyki.pl, prowadzony jest przez Healthcare & Hospitality Providers sp. z o.o.  z siedzibą w Ustroniu 43-450, ul. Sanatoryjna 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000980182, o kapitale zakładowym 30 300 000,00 PLN opłaconym w całości, NIP 548-274-50-07, REGON 522533637.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - ­ Healthcare & Hospitality Providers sp. z o.o.  z siedzibą w Ustroniu, przy ul. Sanatoryjnej 1, kod pocztowy 43-450, NIP 548-274-50-07, REGON 522533637.
 3. Klient - ­ każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca ­ - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ­ - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pelokosmetyki.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość ­ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin ­ - niniejszy regulamin Sklepu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zamówienie ­ - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto ­ - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji ­ - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia ­ - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt ­ - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży ­- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też ­ stosowanie do cech Produktu ­ umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 1
 2. Adres e­mail Sprzedawcy: marketing@uzdrowisko-ustron.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 33 856 56 65
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  11 1140 1078 0000 4131 6400 1001
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 15.30 (pn-pt).

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:
 • Internet Explorer z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Mozilla Firefox z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Google Chrome z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Opera z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Apple Safari z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 1. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresemwww.pelokosmetyki.pl
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się. 
 3. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 
 2. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sklep wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. 
 4. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i darmowe.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: 
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, 
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, 
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, 
  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam). 
 8. Sklep internetowy może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. 
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego. 
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 11. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@uzdrowisko-ustron.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1.   W celu złożenia Zamówienia należy:
  1.  zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji ­ wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e­mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 5. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu potwierdzenia zamówienia, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie internetowej Sklepu podczas procedury składania zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sklep wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sklepu internetowego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Świadczenie przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sklep jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sklep internetowy albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9.   Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sklep internetowy przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone w szczególności przez naciśnięcie na link „Anuluj zamówienie”, który pojawia się na stronie Sklepu internetowego po wybraniu przez Klienta pola „Potwierdź zamówienie” dotyczącego danego zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj zamówienie” umieszczony w otrzymanej od Sklepu internetowego wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Po naciśnięciu na link „Anuluj zamówienie” na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca statusu zamówienia. Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§8 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. 
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym towarze. 
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia i rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny

§9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  2. Przesyłka - odbiór w Punkcie (Paczkomat InPost, Orlen Paczka, DPD Pickup, Pocztex Punkt)
  3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 7, przewiązka UIZ - Pelobox
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, 
  2. przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.
 3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 3 dni od otrzymania od Sklepu Internetowego  wiadomości elektronicznej  z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

§10

Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do: 

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów, 
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, 
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, 
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
 6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§11 Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e­mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży ­ w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§12 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e­mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e­mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§13 Reklamacja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca  ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy  Sprzedawcy.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. 
 3. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 4. Sklep jest producentem towarów i ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. 

§14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca - Healthcare & Hospitality Providers sp. z o.o., z siedzibą w Ustroniu 43 – 450,  ul. Sanatoryjna 1.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: odo@uzdrowisko-ustron.pl.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 lit. b) RODO i przechowywane przez okres 5 lat.
  W przypadku wyrażenia zgody i zapisu do naszego newslettera Klient będzie otrzymywać drogą mailową informacje marketingowe. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt email z Administratorem strony: info@pelokosmetyki.pl.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  a) podmiotom świadczącym Nam usługi niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej,
  b) podmiotom świadczącym usługi prawne,
  c) podmiotom świadczącym usługi kurierskie,
  d) podmiotom realizującym wsparcie organizacyjne lub techniczne, w tym IT,
  e) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
    
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (,,prawo do bycia zapomnianym’’) oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego.
 7. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli są uzasadnione przesłanki, że dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami ochrony danych osobowych.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

§15

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz. 1214),
  3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw ­ w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Klient ma prawo do akceptacji lub odmowy akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na stronie internetowej Sklepu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załączniki (do pobrania):

 1. formularz zwrotu
 2. formularz reklamacji
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl